Oferta zajęć

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są nastepujące zajęcia:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Rewalidacja
 • Logopedia
 • SI
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe
 • Rehabilitacja
 • Zajęcia grupowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia z psyhchologiem

– rozwijanie umiejętności komunikowania się, mowy czynnej i biernej, komunikacji alternatywnej

– ćwiczenia poznawcze: rozwijanie myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego, koordynacji wzrokowo- ruchowej, percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci w oparciu o indywidualnie dobrany system wzmocnień.

– wsparcie rodziców i rodzeństwa: rodzina jako system – także wizyty domowe.

– rozwiązywanie problemów emocjonalnych i społecznych dziecka i rodziny.

 

Rewalidacja

Główne cele zajęć to usprawnianie  słabiej rozwiniętych funkcji w zakresie spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, funkcji motorycznych, manualnych, funkcji poznawczych. Wiele zadań i ćwiczeń ma na  celu zwiększenie samodzielności i zaradności dzieci.

Metody i treści realizowane podczas zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego  dziecka, do aktualnego samopoczucia i zainteresowań w danej chwili.

Proponowane ćwiczenia i zadania są dla dzieci atrakcyjne. W tym celu korzystamy  z bogatego szkolnego zbioru pomocy dydaktycznych.

Ze względu na wiek dzieci zadania mają charakter zabawowy, przez co silniej motywują do wysiłku, zaspokajają naturalną potrzebę dzieci jaką jest zabawa.

Motywację do pracy, wyzwalanie wiary we własne możliwości i chęć pokonywania trudności staramy się osiągnąć również poprzez wzmacnianie najmniejszych postępów w zachowaniu bądź działaniu dziecka.

Na zajęciach panuje atmosfera zaufania i życzliwości podczas wspólnej pracy.

 

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej, prowadzonej w ramach wwrd jest wpieranie rozwoju mowy i języka dziecka. Zajęcia logopedyczne odbywają  się indywidualnie lub w parach, zgodnie z postawioną diagnozą oraz przyjętymi kierunkami działań terapeutycznych.

Prowadzone ćwiczenia  maja za zadanie nie tylko usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego  dziecka, korekcję wad wymowy  czy usprawnianie funkcji komunikacyjnej języka ale także  doskonalenie funkcji niezbędnych w procesie nabywania języka: funkcji słuchowych, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegania, koordynacji wzrokowo, słuchowo-ruchowej oraz małej motoryki.

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy bogate zasoby pomocy dydaktycznych, gier, programów multimedialnych, zabawek.

Wykorzystujemy  różnorodne metody, które dobierane  są indywidualnie w  zależności od potrzeb i możliwości dziecka  :

–  usprawniania narządów mowy

– uprawniania słuchu fonematycznego i fonemowego, autokontroli słuchowej, rytmizacji

– elementy metody stymulacji polisensorycznej

– masaż logopedyczny

– gry i zabawy językowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej

– metodę Dobrego Startu M .Bogdanowicz

– elementy Metody Krakowskiej

– glottodydaktyki prof. Rocławskiego

– arteterapii

Podstawową metodą w naszej pracy terapeutycznej  jest zabawa  oraz  ścisła współpraca z rodzicami dziecka. W ramach  tej  współpracy staramy  się rodzicom wyjaśniać   istotę zaburzeń,  udzielamy instrukcji dotyczącej prowadzenia terapii z dzieckiem, a także przygotowujemy  materiały potrzebne do wykonywania ćwiczeń w domu.

 

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Terapia Integracji Sensorycznej (zwanej także sensomotoryczną) w głównej mierze jest terapią ruchową, przez dzieci odbieraną jako zabawa. Terapeuta prowadzący zajęcia „bawi się” z dzieckiem w określony sposób, dostarczając odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Poprzez celowe pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz podawanie stymulacji na określone zmysły, poprawia się funkcjonowanie układu sensorycznego dziecka. Zajęcia z SI w naszym ośrodku odbywają się w specjalnie do tego przygotowanych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i atrakcyjne dla dzieci zabawki. Wiele ćwiczeń odbywa się na huśtawkach terapeutycznych, które dostarczają stymulacji w ruchu liniowym lub rotacyjnym oraz wymagają odpowiednich reakcji adaptacyjnych organizmu. Dziecko wykonuje ćwiczenia ruchowe, doświadcza zadań wszystkimi zmysłami (stymulacja słuchowa, węchowa, proprioceptywna) i uczy się prawidłowo organizować te informacje. Zajęcia trwają 50 min. Terapeuta określa także program ćwiczeń domowych, które dziecko wykonuje w domu przy pomocy rodziców (ok. 5-10 min codziennie). Wskazany jest swobodny strój /sportowy/ oraz skarpety z tzw. antypoślizgiem.

 

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia dają możliwość rozbudzenia u dzieci zamiłowania do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwijania pamięci muzycznej i ruchowej. Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach w miarę możliwości dostosowanych wiekiem i umiejętnościami dzieci.

Metody pracy:

 • elementy metody aktywnego słuchania muzyki  Batii Strauss
 • elementy metody Carla Orffa
 • elemementy pedagogiki zabawy Klanzy
 • metoda opowieści ruchowej- elementy muzykoterapii
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów
 

Rehabilitacja

Rehabilitacja najmłodszych prowadzona metodą NDT Bobath ukierunkowana jest  na rozwiązanie problemu związanego z rozwojem dziecka oraz jego pełnego uczestnictwa w czynnościach życia codziennego. Zajęcia skierowane są dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, zmianami w  napięciu mięśniowym, przetrwałymi odruchami, itp. Terapia ma charakter funkcjonalny z naciskiem na aktywny udział dziecka w czasie ćwiczeń oraz osiągniecie celów postawionych przez terapeutę i rodzica. W czasie zajęć rehabilitant przygotowuje dziecko do funkcji poprzez wpływ na napięcie mięśniowe oraz stymulację podobnych do prawidłowych, użytecznych wzorców ruchowych, które stanowią podstawę funkcjonalna. Ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy, które aktywnie wspomagają rozwój psychomotoryczny.