Dla Rodziców

 

dla_rodzicow – VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 


Rodzicu!!!

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO)

Informujemy, że między Starostwem Powiatowym w Poznaniu a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze powiatu poznańskiego nasza placówka  pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Działalność WOKRO przewidziana jest do roku 2021.Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w powiecie poznańskim. WOKRO wspiera rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • prowadzenie akcji informacyjnych,
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin i na podstawie dokumentacji:

 • pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • potwierdzenia zameldowania dziecka.

Dyrektor niezwłocznie po złożeniu podania przez rodziców wyznacza zespół specjalistów, który wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy, wymiar i czas realizacji kompleksowej pomocy (arkusz obserwacji dziecka – diagnoza potrzeb).

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania w ramach WOKRO odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych.

Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zwany dalej „Zespołem” odrębnie dla każdego dziecka, wśród członków Zespołu wyznacza koordynatora.

Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

teł/fax sekretariat: 618132469, 603 122709,  603 122 715

koordynator p. Agnieszka Górna 730355883

poczta elektroniczna: soswmosina@powiat.poznan.pl

strona internetowa: soswmosina.powiat.poznan.pl

 

—————————————————————————————————————-

Wszy broszura

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dyrektor przedszkola, szkoły

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszawicy proszę o przeprowadzenie w miarę potrzeb i możliwości działań informacyjno – edukacyjnych w środowisku. Przekazuję broszurę, plakat i ulotkę w formie elektronicznej, przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, które można wyeksponować na tablicach informacyjnych, zamieścić na stornie internetowej placówki lub rozesłać do rodziców za pośrednictwem e-dziennika.

Z poważaniem

dr n. med. Witold Draber

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Załączniki:

 1. Wszy broszura.pdf
 2. Wszy plakat.jpg
 3. Wszy ulotka avers.jpg
 4. Wszy ulotka revers.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nowe warunki ubezpieczenia uczniów w PZU na rok szkolny 2017/2018:

04.Nowe OWU NNW Edukacja


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 Zimowa przerwa świąteczna:

23 grudnia 2017– 31 grudnia 2017

 • Ferie zimowe:

12-25 lutego 2018r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna:

29 marca-3 kwietnia 2018r.

 • Zakończenie roku szkolnego:

22 czerwca 2018r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 Szkoła Podstawowa

 • 18-19.04. 2018r. – egzamin 3 klasy gimnazjum
 • 2 maja 2018 r. -zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 4 maja 2018 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 1 czerwca 2018r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 30 kwietnia –dzień wolny od zajęć – odrabiany 19 maja 2018r.

Gimnazjum

 • 18-20.04. 2018r. – egzamin 3 klasy gimnazjum
 • 2 maja 2018 r. -zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 4 maja 2018 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 1 czerwca 2018r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 30 kwietnia –dzień wolny od zajęć – odrabiany 19 maja 2018r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Branżowa Szkoła I Stopnia 

 • 18 kwietnia 2018r. –egzamin 3 klasy gimnazjum
 • 2 maja 2018 r. -zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 4 maja 2018 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 • 19 czerwca 2018 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
——————————————————————————————————————————————————————————————
Drodzy Rodzice,Opiekunowie,
przypominamy, że 28.09.2017(czwartek) odbędzie się Spotkanie z Rodzicami. Początek spotkania na ulicy Topolowej godz. 15.30,
na ulicy Kościelnej o godz. 16:00. Część pierwsza  to spotkanie z Radą Rodziców, Dyrektorem oraz Wicedyrektorami, część druga to spotkanie z wychowawcami klas.
Serdecznie zapraszamy
 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Dnia 27 kwietnia w MOK o godz. 10.00 odbędzie się apel z okazji Święta Konstytucji. Apel przygotowany w ramach projektu \”Pociąg tolerancji\” przez uczniów i nauczycieli z SOSW i SP nr 1 z Lubonia.


26.04.2017 w sali gimnastycznej na terenie oddziałów przy ul. Topolowej odbędzie się II Integracyjny Turniej p.n. Zaradni-Samodzielni przeznaczony dla uczniów klas Przysposabiających do Pracy. W turnieju udział wezmą reprezentacje 5 placówek: Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Konarzewa, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Luboniu i SOSW im. J. Korczaka w Mosinie.
Uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z dorosłego życia.


Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz przysposabiającej do pracy z ulicy Topolowej wraz z opiekunami na spotkanie z gościem z fundacji Ratuj Ryby, które odbędzie się 24 kwietnia w poniedziałek od godziny 10.00 do 12.00. Wszystkich uczniów i nauczycieli prosimy o zielony lub niebieski element stroju.
Klasy PP i gimnazjum z ulicy Topolowej proszone są o oddanie prac konkursowych pt: Chrońmy wodę i jej mieszkańców do sali nr 12 na wprost kuchni w piwnicy do dnia 21.03.2017 r.
Ewelina Piaskowska


Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie

ma zaszczyt zaprosić na Spotkanie Wielkanocne,

które odbędzie się 12.04.2017 o godz. 10.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury Mosina ul. Dworcowa 2.

W programie przedstawienie pt „Żywa woda”, występ zespołu pracowników oraz uczniów Ośrodka, a także wielkanocny kiermasz.


We wtorek 28.03.2017 w kościele o godzinie 09:30 w ramach rekolekcji wielkopostnych odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie z wychowawcami klas w dniu 26 stycznia 2017r. o godzinie 16:00


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w SOSW im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2016/2017. Ośrodek zapewnia opiekę nad uczniami w świetlicy.

 1)  Szkoła Podstawowa

 • 14 października 2016 r.
 • 31 października 2016r.
 • 28 kwietnia 2017 r.
 • 02 maja 2017r.
 • 16 czerwca 2017 r.

 2)  Gimnazjum

 • 14 października 2016 r.
 • 31 października 2016r.
 • 28 kwietnia 2017 r.
 • 02 maja 2017
 • 16 czerwca 2017 r.
 • 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa  i oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • 14 października 2016 r.
 • 31 października 2016r.
 • 28 kwietnia 2017 r.
 • 02 maja 2017
 • 16 czerwca 2017 r.
 • 20 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Zbiórka rzeczy dla Schroniska w Gaju!

W związku ze zbliżającą się zimą zbieramy rzeczy dla schroniska w Gaju, które pomogą przetrwać zimę zwierzakom. Jeśli posiadacie koce, ręczniki, kołdry czy poduszki, które można przekazać proszę o dostarczenie ich do sali 016 na ul. Topolowej 2.
M. Pytel


W dniu 22.11.2016r wychowankowie gr. 2 internatu udadzą się na warsztaty plastyczno – techniczne pt: „Pomaluję moje Święta” do Poznania.


Zabawa Andzejkowa

Zapraszamy na Szkolne Andrzejki, które odbędą się w dniu 24.11. 2016 roku w MOKu o godzinie 10:00. Tematem przewodnim zabawy będzie „zaczarowany las ze świata bajek”. Miło widziane kolorowe przebrania i wszelkiego rodzaju ciastka i ciasteczka.